Register Online

  Registration Form
  1. จังหวัด
  2. สินค้าที่ทำการลงทะเบียนประกัน

  เงื่อนไขในการรับประกันสินค้าทั่วไป
  1) ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆของ Kuvings จะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องระหว่างใช้งาน
  2) ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันผลิตภัณฑ์ และการเก็บใบรับประกันและหลักฐานการซื้อไว้ตลอดการใช้งาน
  3) เจ้าหน้าที่สามารถสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ของลูกค้า และทางบริษัท ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ถึงพื้นที่ เพื่อป้องกันความปลอดภัยทรัพย์สินและสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า
  4) บริษัท ชิโมโน(ไทยแลนด์) จำกัด มีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมแซมและบริการเครื่องนอกประกันตามอาการเสียต่างๆ
  6) เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท ชิโมโน(ไทยแลนด์) จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท ชิโมโน(ไทยแลนด์) จำกัด เท่านั้น
  7) การรับประกันจะครอบคลุมถึงเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้นและการให้บริการตามการรับประกัน จะต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น


  ข้อยกเว้นการรับประกันสินค้า
  1) ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม และความผิดพลาด หรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจาก ขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
  2) อาการเสียหรือความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดไปจากที่บริษัทฯกำหนด
  3) การสึกหลอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือรอยเปรอะเปื้อน และภัยจากสัตว์หรือแมลงกัดแทะ
  4) รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
  5) การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปหลังจากเลยกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
  6) ส่วนประกอบใดๆซึ่งถูกเปลี่ยนโดยชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบโดยบริษัท ชิโมโน(ไทยแลนด์)จำกัด หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วนหรือได้รับการซ่อมแซมจากพนักงานใดๆที่ไม่ใช่พนักงานจากบริษัท ชิโมโน(ไทยแลนด์) จำกัด และ/หรือศูนย์บริการแต่งตั้ง
  7) หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า, หรือทำลาย และใบรับประกันผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณี ใดๆ